Croeso

Cyfle i gael hwyl a rhannu’r iaith – yn y siop, y ganolfan hamdden, yn y gwaith a gyda ffrindiau.

Cofiwch rhoi gwybodweplyfr32 am ddigwyddiadau 2015 yma

 

 

 • Y Scarlets ac eraill yn gwaeddu Shwmae Sumae 2015

  Logo Scarlets

  Ar ddydd Iau, Hydref 15ed cynhelir y trydydd Diwrnod Shwmae Sumae ac unwaith eto bydd nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal ar draws y wlad I annog pobl I gyfarch pawb gyda “Shwmae” neu “Su’mae”.

  Nôd yr ymgyrch yw:
  gwneud y Gymraeg yn llawer mwy amlwg a chyhoeddus,
  dangos bod yr iaith yn perthyn i bawb yng Nghymru, beth bynnag yw eu hyfedredd
  ac o ganlyniad annog a sicrhau defnydd o’r Gymraeg drwy’r flwyddyn.

  Bu’r ymgyrch yn lwcus iawn i dderbyn cefnogaeth unigolion a sefydliad deinamig tu hwnt eleni. Pencampwyr 2015 yw’r diddanwr y Welsh Whisperer, Gareth Wyn Jones y ffermwr a’r darlledwr o Lanfairfechan, criw Canolfan Soar Merthyr Tudful sydd wedi gwneud cyfraniad enfawr i’r ardal ac Angharad Williams sy’n rhedeg siopau Lan Llofft yn Llambed a Machynlleth.Gareth WJ

  Meddai Gareth Wyn Jones:
  “mae’n gret I fod yn rhan o ymgyrch Sumae sy’n annog pobl i siarad Cymraeg, peidwch a bod yn swil rhowch gynnig. Rwyf yn gwneud fy ngorau i hyrwyddo y Gymraeg a fel ffermwr mae’r iaith yn rhan allweddol o’n diwylliant a’n diwydiant cefn gwlad. Mae’n bwysig ei defnyddio bob dydd. Os na wnewn ni pwy fydd?”

  Welsh WhispMeddai y Welsh Whisperer, sy’n droellwr recordiau ar Môn FM:
  “Rwy’n falch iawn I fod yn rhan o’r ymgyrch i hybu’r iaith ac agor drysau i pobol di-Gymraeg a’u croesawu yn gynnes i ddysgu’r iaith. Mae’n braf bod yn rhan o’r un ymgyrch â ffarmwr enwocaf Cymru (na, nid Dai Llanilar ond) Gareth Wyn Jones o Lanfairfechan! Mae’r ddau ohonom yn gwisgo cap stabal yn rheolaidd, yn angerddol dros yr iaith, cymunedau Cymru a chwrw Cymreig wrth gwrs.”

  AngharadDywedodd y wraig fusnes Angharad Williams:
  “ Rwy’n browd iawn I helpu hybu y diwrnod a lledaenu’r neges I ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg. Mae defnyddio y Gymraeg mewn siop gymuedol fel Lan Llofft a Duet yn angenrheidiol mewn ardal fel Llanbed. Yn naturiol rydym eisiau croesawu cwsmeriaid yn y Gymraeg ac mae’n gam naturiol i ddefnyddio yr iaith ar ein cyfryngau cymdeithasol. O ganlyniad rydym wedi cael mwy o gefnogaeth gan ein cwsmeriaid am eu bod nhw eisiau cefnogi busnesau lleol Cymraeg. “

  Bydd Clwb Rygbi y Scarlets yn cefnogi y diwrnod hefyd drwy gynnal nifer o ddigwyddiadau ar y nos Wener ganlynol, cyn y gêm bwysig rhwng y Scarlets a Leinster ar Hydref 16eg. Gyda chydweithrediad Menter Gwendraeth Elli, mentrau lleol eraill a’r Lle (canolfan iaith newydd Llanelli) bydd amrywiaeth o adloniant yn cael ei ddarparu ar gyfer y teulu cyfan rhwng 5 a 7 o’r gloch. Felly gwnewch nodyn ohonno yn eich dyddiaduron.

  Yn Sir Benfro mae criw Shwmae yn trefnu yr ail seremoni wobrwyo ar ðl llwyddiant y seremoni llynedd. Nid yw Diwrnod Shwmae Sumae yn derbyn unryw nawdd na arian grant I hybu’r ymgyrch, mae’i gyd yn nwylo unigolion brwdfrydig, fel plant Ysgol Archesgob Mcgrath, Peynbont-ar-Ogwr sydd bellach wedi cymryd y cyfrifoldeb am drefnu y digwyddiad eu hunain. Mae Dathlu’r Gymraeg yn gobeithio y bydd cymunedau ledled Cymru yn perchnogi’r diwrnod unwaith eto. Rhowch gynnig arni!

  29/09/2015
 • Taflen i helpu yn y Dafarn

  Wythnosau i fynd tan Diwrnod Shwmae Sumae 2015, ac mae’r digwyddiadau yn llifo i fewn. Diw hi ddim yn rhy hwyr ichi drefnu rhywbeth sydyn bydd yn sbarduno pawb i ddefnyddio eu Cymraeg a chael tipyn o hwyl. Dilynwch ni #DSS2015 ar @Shwmaesumae, Facebook 
  Tafarn

  Sychedig am syniad? Taflen i helpu rhywun i archbu peint yn y Gymraeg – gallwch ei addasu ar gyfer y siop a’r derbynfa a’i ddefnyddio yn ddyddiol. Diolch i Myrddin ap Dafydd a chriw Pwllheli am hwn.

   

  tonnau shwmae

  08/10/2014
 • Gwobrwyo yn SIr Benfro

  MariGrugMae Mari Grug, cyflwynwraig Heno a’r Tywydd, yn mynd i noson arbennig yn Sir Benfro ar ddiwrnod Shwmae Su’mae i wobrwyo dysgwyr a phencampwyr y Gymraeg y Sir.

  06/10/2014
 • Dathlu ShwmaeSu’mae gyda Cinio Mawr

  Mae Y Cinio Mawr yn falch iawn i gefnogi ‘Diwrnod Shwmae Sumae‘ y flwyddyn yma – diwrnod i ddathlu y Gymraeg ymhob cwr o Gymru ar 15 Hydref 2014.Y Cinio Mawr

  Nod Y Cinio Mawr yw i gysylltu pobl a chryfhau cymunedau, felly, gyda mis i fynd tan yr ail Ddiwrnod Shwmae Su’mae, pa ffordd gwell i ymarfer eich Cymraeg, i gael sbri a rhannu yr iaith nag i gynnal Cinio Mawr yn eich stryd, ysgol, gweithle neu parc lleol? Gall fod yn unrhywbeth o gwpwl o gymdogion yn rhannu cacen yn yr ardd gefn i’r swyddfa oll yn rhannu gwledd dros y ddesg! Ewch amdani

  Syniadau i ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae gyda Chinio Mawr:

  20/09/2014
 • Shwmae Sumae 2015

  ShwmaeShwmae a Sumae! Mae’n fis Medi unwaith eto a dyma ni yn dechrau paratoi ar gyfer Diwrnod Shwmae Sumae 2015. Ry’ ni wedi cyrraedd yr entrychion gyda llaw – Dyddiadur y Lolfa 2016 – Hwre!

  Roedd Diwrnod Shwmae Sumae 2014 yn llwyddiant ysgubol, gyda dathliadau yn digwydd ledled Cymru a thu hwnt – ym Mhwllheli, Casnewydd, Merthyr, Llambed, Vienna, Y Wladfa, Bangor, Amlwch, Derby, Fflint a sir Benfro. Pawb yn gweithio yn galed i godi proffeil yr iaith, ond yn bwysicach oll ei defnyddio a’i hyrwyddo ac annog eraill i wneud hefyd drwy gydol y flwyddyn.

  Erbyn hyn mae gan Diwrnod Shwmae Sumae momentwm ei hun ac mae’n lledaenu ar hyd y wlad drwy  amryw o gyrff, ysgolion, unigolion a chymdeithasau, fel ton Mexican mewn gêm bêldroed. Mae’n anodd iawn cadw cyfrif ar bobpeth sy’n digwydd ond o gadw llygad ar yr adborth ar ein tudalen Facebook 2014 a chyfrif Twitter rwy’n sicr bod na dros 500 o ddigwyddiadau wedi eu cynnal yn 2014. Felly gobeitho bod hyd yn oed fwy o bethau ar y gweill eleni.

  Fel y gwyddoch mae llwyddiant a pharhâd Diwrnod Shwmae Sumae yn eich dwylo chi, felly rhowch wybod inni am eich digwyddiad drwy gysylltu a’n tudalen Facebook a’n dilyn ni ar @ShwmaeSumae #DSS20015. Mae nifer o awgrymiadau a syniadau ar y dudalen facebook i’ch hysbrydoli gobeithio a rhestr o beth ddigwyddodd yn 2014 ar ein gwefan

  Cofiwch gysylltu gyda mi os ydych chi am drafod unrywbeth
  Pob hwyl am y tro

  Gaynor

  gaynorjones@dathlu.org

  2015llun2

  03/09/2015
 • Shwmae Su’mae ar Heno

  Llinos Penfold a Catrin Dafydd ar Heno yn sôn am y gweithgareddau a hwyl fydd yn digwydd ar 15 HydrefLlinosCatrinShwmae2014.
  Sir Benfro yn arwain y gad ond pob sir yn trefnu gweithgareddau di-ri i hybu defnydd o’r Gymraeg.

  Linc >> Heno

   

   

   

  07/10/2014
 • Shwmae Sumae yn agosau

  Gwobr Sir Benfro 2014Dyma wobr hyfryd Seremoni Wobrwyo Shwmae Sir Benfro a gynhelir ar Hydref 15. Mae’r Urdd, MYW, CFFI, TWF, y Cyngor Sir, Merched y Wawr a’r Fenter Iaith leol wedi noddi y digwyddiad a dyluniwyd y tlws hyfryd gan Eifion Thomas y gof. Cafwyd nifer fawr o enwebiadau yn fusnesau, teuluoedd neu unigolion sydd wedi hybu ac ymdrechu i gefnogi yr iaith yn eu milltir sgwar. Beth am ddo ynghyd i drefnu rhywbeth tebyg yn eich sir chi ar gyfer 2015?

  Merthyr 2014Eleni bydd Coleg Merthyr yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth a Choleg Penfro yn cynhyrchu fideo arall, ac mae nifer o ysgolion di-Gymraeg y de yn trefnu gweithgareddau Cymraeg i hybu yr iaith ymhlith eu staff a’r disgyblion.

  Mae’n wych bod y Cinio Mawr >>  Linc wedi penderfynu cynnal eu digwyddiadau i gydfynd a Diwrnod Shwmae Sumae eleni.

  Dim ond ychydig o wythnosau sydd i fynd tan Diwrnod Shwmae Sumae 2014. Cofiwch rhoi gwybod inni beth sydd ar y gweill.

  Rhowch gynnig arni!

  01/10/2014
 • Diwrnod Shwmae Sumae! Hydref 15ed 2014

  shwmaelansio2014Lansiwyd Diwrnod Shwmae Su’mae 2014 (#DSS2014) yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar ym mis Awst a hyderwn y bydd hyd yn oed mwy yn ymuno yn y dathliadau eleni am yr eil dro neu yn trefnu rhywbeth yn eu broydd am y tro cyntaf ar ddydd Mercher Hydref 15ed.

  Ymhlith y pencampwyr iaith newydd mae Martyn Croydon, Dysgwr y Flwyddyn 2014, y prifardd a’r bragwr, Myrddin ap Dafydd, y gyflwynwraig Angharad Mair a’r awdures Bethan Gwanas, Llinos Penfold a Catrin Phillips o Shwmae Sir Benfro, a Rhys Llewelyn, trefnydd Pared Dewi Sant Pen Llyn.

  Cafwyd ymateb anhygoel i’r Diwrnod Shwmae Su’mae! cyntaf yn 2013. Cynhaliwyd 150 o weithgareddau o Wrecsam i’r Andes, gan ysgolion, busnesau, cylchoedd dysgwyr a chymdeithasau. Cynhyrchwyd gweithdai rapio yng Ngheredigion, fideos yn Sir Benfro a boreuon coffi yn Nyffryn Nantlle. Ac mae pethau yn addo berwi drosodd eleni gan bod criw Sir Benfro wedi trefnu seremoni wobrwyo I bobl sydd wedi cyfrannu tuag at Gymreictod y sir. Ac mae disyblion Ysgol yr Archesgob McGrath ym Mhenybont eisioes yn gweithio ar syniadau

  Ymgyrch llawr gwlad yw hi sy’n gweithredu heb unryw nawdd ac sy’n dangos fod y Gymraeg yn perthyn I bawb.

  Dywed Catrin Dafydd ar ran Dathlu’r Gymraeg:

  “Roedd brwdfrydedd pawb llynedd yn ysbrydoliaeth ac wedi ysgogi gwaddol hir dymor. O ganlyniad I fore coffi mewn un ysgol penderfynodd y rhieni di-Gymraeg gychwyn dosbarth dysgu Cymraeg i oedolion.

  “Mae Dathlu’r Gymraeg yn gobeithio y bydd cymunedau ledled Cymru yn perchnogi’r diwrnod unwaith eto. Mae rhai Canolfannau Dysgu Cymraeg I Oedolion yn brysur yn trefnu digwyddiadau ar gyfer Hydref 15ed. Ond nid diwrnod I ddysgwyr yn unig yw hwn. Bwriad yr ymgyrch yw annog pawb I ddefnyddio mwy o’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd.Shwmae Sumae 15Hydref

  “Mae diwrnod Shwmae Sumae yn ddiwrnod I annog pawb yng Nghymru I fod yn hyderus wrth ddefnyddio eu Cymraeg. Mae’r Gymraeg yn perthyn I bawb sydd wedi gwneud Cymru’n gartref. A gennym ni bobl Cymru mae’r grym I gadw’r Gymraeg yn fyw. Gall pawb fod yn rhan o’r daith o’r eiliad y byddwn yn dweud shwmae neu su’mae ar ddechrau sgwrs, hyd yn oed os mai dim ond ychydig o Gymraeg sydd gennym.”

  01/09/2014